O PROGRAMU OPPS ČR – PR

OPPS ČR - PR 2007-2013

Programovací období 2007–2013

S počátkem roku 2007 bylo zahájeno nové programovací období 2007–2013. Projekty přeshraniční spolupráce jsou realizovány v rámci Cíle 3 politiky soudržnosti Evropské unie, tedy v rámci Evropské územní spolupráce (EÚS).

Vyčlenění územní spolupráce jako samostatného cíle politiky soudržnosti potvrzuje velký význam společných aktivit realizovaných evropskými partnery. O rostoucím významu tohoto typu spolupráce svědčí také zvyšující se objem prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  V letech 2007–2013 bylo na rozvoj územní spolupráce z rozpočtu Evropské unie vyčleněno celkem 7,75 mld. euro. Polská alokace na realizaci programů v rámci Evropské územní spolupráce dosáhla 557,8 mil. euro. Dalších 173,3 mil. euro je Polskem vyčleněno na přeshraniční spolupráci se státy, které nejsou součástí Evropské unie v rámci Evropského nástroje sousedství a partnerství.

Základní informace o Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 – 2013

Historie Programu

OPPS ČR - PR 2007-2013 reflektuje dlouhodobou snahu Evropské Unie o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy. Tato snaha Evropské Unie se také odráží v dlouhodobé podpoře přeshraniční spolupráce z prostředků strukturálních fondů. OPPS ČR-PR 2007-2013 tak navazuje na zkušenosti z předchozích programů realizovaných za podpory prostředků Evropské Unie, kterými byly program Phare CBC a Iniciativa Společenství INTERREG IIIA.
Program Phare CBC byl v česko-polském pohraničí zahájen v r. 1999 a jeho realizace probíhala až do roku 2006. Byl zaměřen zejména na podporu velkých investičních projektů, nicméně podporovány byly také malé neinvestiční projekty typu people-to-people v rámci tzv. Společného fondu malých projektů.

Od roku 2004 do roku 2008  byl v česko-polském pohraničí realizován program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. V rámci tohoto programu byly realizovány jak investiční projekty v oblasti dopravy, životního prostředí, cestovního ruchu, podpory podnikání, tak rovněž neinvestiční projekty zaměřené na rozvoj spolupráce a sítí subjektů veřejného sektoru. Součástí programu byl také Fond mikroprojektů. Finanční prostředky Programu Iniciativy Společenství INTERREG III A Česká republika - Polsko byly alokovány do 176 vybraných projektů.

Cíle Programu

Globálním cílem Programu je podpora socio-ekonomického rozvoje území česko-polského příhraničí posilováním jeho konkurenceschopnosti a soudržnosti a propagací partnerské spolupráce jeho obyvatel. Program je zaměřen zejména na rozsahem menší, regionální a místní projekty s přeshraničním významem. Při výběru projektů je kladen velký důraz na jejich skutečné přeshraniční dopady a na prvky sbližování lidí a institucí v průběhu přípravy a následné realizace projektů. Vybírány jsou pouze takové projekty, které mohou prokázat přeshraniční dopad na obou stranách hranice.

Všeobecné cíle OPPS ČR - PR vychází ze specifických potřeb území a jsou zaměřeny na:

  • zvyšování ekonomické integrace česko-polské příhraniční oblasti;
  • zlepšování podmínek pro hospodářský růst příhraniční oblasti;
  • zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí a/nebo regeneraci příhraniční oblasti;
  • další sociální integraci česko-polské příhraniční oblasti.

Strategie rozvoje česko-polského příhraničí přijatá v OPPS ČR-PR vymezuje hlavní směry podporovaných aktivit. Důraz je kladen na posílení dostupnosti a zlepšení kvality životního prostředí, prevenci rizik, rozvoj podnikatelského prostředí (podpora navazování spolupráce mezi výzkumnými a vývojovými institucemi a posilování inovačního potenciálu), rozvoj cestovního ruchu (atraktivity cestovního ruchu, podpora jejich propagace, zlepšení nabídky produktů cestovního ruchu), na podporu vzdělávání a celoživotního učení a na přeshraniční spolupráci mezi místními komunitami a institucemi na obou stranách hranice.

Prioritní osy a oblasti podpory

Každý projekt předložený v rámci Programu se musí vztahovat pouze k jedné oblasti podpory a tedy i k jedné prioritní ose (s výjimkou Fondu mikroprojektů). Projekt se předkládá v rámci oblasti podpory, která odpovídá charakteru projektu. Projekt musí naplňovat některý z cílů dané oblasti podpory, v níž je předkládán. Struktura podporovaných priorit je uvedena v následujících podkapitolách:

Prioritní osa I. Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik

Oblasti podpory:

1.1 Posilování dostupnosti
1.2 Ochrana životního prostředí
1.3 Prevence rizik

Prioritní osa II. Podpora rozvoje podnikatelského prostředí a cestovního ruchu

Oblasti podpory:

2.1 Rozvoj podnikatelského prostředí
2.2 Podpora rozvoje cestovního ruchu
2.3 Podpora spolupráce v oblasti vzdělávání

Prioritní osa III. Podpora spolupráce místních společenství

Oblasti podpory:

3.1 Územní spolupráce veřejných institucí
3.2 Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit
3.3 Fond mikroprojektů

Prioritní osa IV. Technická pomoc

Technická pomoc je určena pouze subjektům v rámci implementace Programu, tzn. slouží pro zajištění běhu Programu.

Finanční rámec Programu

Celková částka alokovaná z prostředků strukturálních fondů na OPPS ČR - PR 2007-13 dosahuje 219 459 344 EUR. Míra spolufinancování z prostředků strukturálních fondů nesmí překročit 85 % celkových finančních prostředků. Zbývajících min. 15 % finančních prostředků, tj. min. 38 728 123 EUR musí být vynaloženo z národních zdrojů České republiky a Polské republiky.

Podporované území OPPS ČR - PR 2007-2013

Na české straně je příhraniční oblast tvořena pěti územně samosprávnými celky na úrovni NUTS III (kraji): Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým, Olomouckým a Moravskoslezským.
Na polské straně je příhraniční oblast tvořena podregiony na úrovni NUTS III (platné od 1.01.2008) - Jeleniogórský, Wałbrzyský, Wroclawský (z tohoto podregionu patří do dotačního území pouze Strzelińský okres), Nyský, Opolský, Rybnický, Bielský a Tyský (z toho podregionu patří do dotačního území pouze Pszczyńský okres ).

Rozloha celé pohraniční oblasti činí 47 097 km2. Z toho česká příhraniční část zaujímá 23 135 km2 a podílí se tak na celkové rozloze státu téměř jednou třetinou (29,2%). Polská část podporovaného území má rozlohu 23 962 km2, což je 7,7% rozlohy celého státu. Délka společné státní hranice dosahuje 796 km.

Podrobné informace o Programu najdete na stránkách
http://www.cz-pl.eu/cs/