Popis projektu

Ještě na začátku 90. let 20. století byly pojmy jako „euroregion” a „přeshraniční spolupráce” pro většinu Čechů, Poláků a ostatní obyvatele zemí Střední a Východní Evropy neznámé a málo zajímavé. Přísně uzavřené hranice téměř úplně bránily přeshraničním kontaktům, lidé neznali místa ani sousedy na druhé straně. Obyvatelé příhraničí chtěli žít na stejné úrovni jako obyvatelé vnitrozemí, což bylo výzvou pro města a obce, které po r. 1989 začaly hledat nové možnosti přeshraniční spolupráce a společného řešení specifických příhraničních problémů obou regionů. Na základě zkušeností ze Západní Evropy začala vznikat regionální sdružení, která navazovala spolupráci s obdobnými sdruženími z druhé strany hranice. I v česko-polském příhraničí začaly vznikat první „euroregiony”, které jako mosty spojily sousední státy a staly se motorem rozvoje přeshraniční spolupráce na tomto území. Zkušenosti našich euroregionů za posledních 20 let nás přiměly k jisté rekapitulaci a snaze prezentovat to, co se nám za tu dobu pořadilo díky vůli a snaze mnoha lidí a díky finanční podpoře Evropské Unie. Náš projekt je první takovou aktivitou v Polsku a České republice, kdy až 6 euroregionů česko-polského příhraničí bude propagovat přeshraniční spolupráci, Fondy mikroprojektů včetně příjemců dotací a Operační program přeshraniční spolupráce ČR-PR. Realizace tohoto projektu poprvé v tak širokém měřítku ukáže, jak se prostředky z Evropské Unie staly motorem rozvoje přeshraniční spolupráce v česko-polském příhraničí.

Realizací našeho projektu chceme přispět k vytvoření trvalých společných struktur a k rozvoji přeshraničních vztahů mezi projektovými partnery. Do tohoto okamžiku se všichni projektoví partneři společně podílí na správě Fondu mikroprojektů, a také proto je naše partnerství stabilní a zaručuje další spolupráci v rámci obdobných iniciativ. Chceme však, aby toto nové partnerství vzniklé v rámci tohoto projektu posílilo již existující vazby a vedlo k vytvoření nové společné platformy pro výměnu informací a zkušeností mezi euroregiony. Partnerská spolupráce, kterou realizujeme v rámci projektu, bude přínosem pro obě strany česko-polské  hranice. Bude také ale přínosem i v širším kontextu, protože s výsledky naší práce, např. v podobě zpracované analýzy problémů spolupráce, se budou moci seznámit všichni zainteresovaní z Evropské Unie a také mimo její území.

Kromě toho realizace projektu přispěje k podpoře přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje mezilidských kontaktů účastníků projektu, společně realizovaných společenských iniciativ, tj. společné výměně zkušeností, vzájemnému poznávání, společných setkání a konferencí propagujících příhraničí, a v neposlední řadě také posílí spolupráci subjektů veřejné správy, tj. samospráv, které jsou členy a tvoří euroregiony. Realizace projektu umožňuje rozšíření přeshraniční spolupráce samospráv tvořících euroregiony, protože jejím prostřednictvím dojde k výměně zkušeností v jiné oblasti než doposud, tj. v oblasti správy Fondu mikroprojektů. Propagace euroregionů česko-polského příhraničí umožní seznámení s problematikou přeshraniční spolupráce i pro ty instituce, které se tomuto doposud nevěnovaly.

 
Doba trvání projektu

Datum zahájení projektu : 01.01.2012
Termín dokončení projektu : 31.12.2014
Doba trvání projektu (v měsících): 36
 
Partneři projektu