Ogólnie o Euroregionie Nysa

Euroregion Neisse-Nisa-Nysa (ERN) obejmuje trzy obszary przygraniczne położone w sercu Europy, u styku granic Republiki Czeskiej, Republiki Federalnej Niemiec i Rzeczpospolitej Polskiej. Te trzy obszary wiąże ze sobą wiele wspólnych problemów i interesów wynikających m.in. z podobnych przemian systemowych oraz z wielowiekowej historii. Konferencja inicjująca powstanie Euroregionu odbyła się 23-25 maja 1991 roku w Zittau (nazwa polska – Żytawa) pod patronatem prezydentów trzech państw: Vaclava Havla, Richarda von Weizsäckera i Lecha Wałęsy z udziałem ponad 300 przedstawicieli przygranicznej społeczności czeskiej, niemieckiej i polskiej. Uczestniczyli w niej nie tylko politycy samorządowi, lecz także licznie przybyli reprezentanci różnych środowisk: naukowcy, dziennikarze, przedstawiciele organizacji pozarządowych, działacze kultury, turystyki i wielu innych dziedzin...

Najważniejszym dokonaniem tej konferencji było uchwalenie memorandum, które określało intencje, formy oraz zakres przyszłej współpracy. W ciągu drugiego półrocza  1991 roku deklaracje przystąpienia do Euroregionu złożyły: 34 gminy byłego województwa jeleniogórskiego, 5 powiatów północnych Czech oraz 9 powiatów i jedno miasto wydzielone wschodniej Saksonii.  Umożliwiło to odbycie w każdym z trzech państw konferencji krajowych ( w Libercu 28 sierpnia1991 roku, Jeleniej Górze 8 listopada 1991 roku i Zittau 19 listopada 1991 roku), na których wybrano po 10 krajowych delegatów do tworzącej się 30-osobowej, tróstronnej Rady ERN.

Oficjalne powstanie Euroregionu wyznacza dzień 21 grudnia 1991 – data pierwszego posiedzenia Rady ERN w Zittau , na którym delegaci trzech stron podjęli uchwałę o powołaniu do życia nowej, pierwszej w Europie Środkowej i Wschodniej , struktury transgranicznej  pod nazwą „Euroregion Neisse-Nisa-Nysa”.  Jest to nazwa oficjalna. Wszystkie trzy strony dały sobie nawzajem prawo uzywania nazwy skróconej z imieniem rzeki granicznej tylko w języku własnym. W sensie formalnym Euroregion jest dobrowolną wspólnotą interesów gmin i powiatów i nie ma osobowości prawnej w rozumieniu przepisów krajów uczestniczących, a wszystkie organy Euroregionu pracują w ramach norm prawnych swoich krajów. Członkami Euroregionu są trzy stowarzyszenia oraz związki komunalne:

  • po stronie polskiej: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa,
  • po stronie czeskiej: Euroregion Nisa regionálni komunálni sdruženi mĕst a obci severnich Čech,
  • po stronie niemieckiej: Kommunalgemeinschaft EUROREGION NEISSE e.V.

Główne cele Euroregionu to:

  • usuwanie negatywnego oddziaływania granic państwowych,
  • poprawa poziomu życia mieszkańców Euroregionu,
  • poprawa stanu naturalnych i kulturowych warunków życia,
  • rozwój potencjału gospodarczego na obszarze Euroregionu,
  • wspieranie wszystkich działań na poziomie regionalnym, które prowadzą uczestniczące państwo do integracji z Unią Europejską.