Ogólnie o Euroregionie Pradziad

Ideę zbliżenia i współpracy pomiędzy Polską i Czechami w rejonie Jesioników oraz pierwsze kontakty podjęły władze samorządowe obu stron już w 1990 roku. Z inicjatywą pierwszego dużego spotkania wyszły władze Jesenika organizując 21 czerwca 1991 roku konferencję z udziałem przedstawicieli miast i gmin regionu jesenickiego oraz sąsiadujących miast i gmin województwa opolskiego i wałbrzyskiego. Konferencja uznała, że naturalną współpracę obszarów przygranicznych utrudnia zbyt szczelna granica państwowa oraz obowiązujące przepisy celne. Przeszkody te należy pokonywać przez otwieranie nowych przejść granicznych oraz uproszczenie procedur celnych. Wspólnych przedsięwzięć wymaga również ochrona środowiska. Konieczne jest zacieśnianie kontaktów społeczności zamieszkałych po obu stronach granicy przez organizowanie i wspieranie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki, sportu, kultury i oświaty. Uznano, iż gwarancją rozwoju współpracy gospodarczej są bezpośrednie kontakty przedsiębiorstw, które należy ułatwić przez organizacje imprez targowych i ośrodków informacji gospodarczej.

Zwieńczeniem kilkuletnich starań władz samorządowych i wojewódzkich oraz umocnieniem formalnie trwającej już współpracy samorządów, szkół, ośrodków kultury, klubów sportowych i innych organizacji społecznych było podpisanie 2 lipca 1997 roku w Jeseniku umowy ramowej o utworzeniu czesko-polskiego Euroregionu o nazwie Pradziad. Nazwa pochodzi od najwyższego w okolicy szczytu górskiego (Praděd – 1491 m n.p.m.). Umowę o utworzeniu Euroregionu Pradziad podpisali przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi i Unii Turystycznej Ziemi Nyskiej ze strony polskiej oraz pięciu stowarzyszeń miast i gmin czeskich z powiatów Bruntal, Jesenik i Šumperk.

Zgodnie z umową ramową celem Euroregionu jest wspieranie współpracy obu stron w rozwoju gospodarczym i podnoszeniu poziomu życia, planowaniu przestrzennym, budowie i przysposabianiu struktur transgranicznych, ochronie środowiska naturalnego, zapobieganiu klęskom żywiołowym i likwidacji ich skutków, rozwoju wymiany kulturalnej i turystyki, pielęgnowaniu wspólnego dziedzictwa kulturowego, ułatwianiu kontaktów międzyludzkich, pomocy społecznej i humanitarnej.

Organami euroregionu są Parlament i Prezydium Euroregionu. W skład Parlamentu – najwyższego organu Euroregionu – wchodziło początkowo po 15 delegatów z każdej części narodowej. W chwili obecnej jest to 20 delegatów z polskiej części i 18 z czeskiej. Każda strona wybiera spośród swoich delegatów przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Stają się oni automatycznie członkami Prezydium Euroregionu, które kieruje bieżącą działalnością Euroregionu i reprezentuje go na zewnątrz.