Ogólnie o Euroregionie Silesia

Euroregion Silesia powstał we wrześniu 1998 roku na mocy porozumienia Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry po stronie polskiej oraz Regionalnego Stowarzyszenia Współpracy Czesko-Polskiej Śląska Opawskiego (obecnie Euroregion Silesia - CZ) po stronie czeskiej.

Euroregion skupia 19 gmin i miast po stronie polskiej w województwie śląskim i opolskim oraz 57 gmin i miast po stronie czeskiej w województwie Morawskośląskim a także 5 organizacji wspierających (Uniwersytet Śląski w Opawie, Izba Gospodarcza Opawa, stowarzyszenie „Macierz Śląska”, LGD Opawsko i LGD Hlučinsko).

Głównym przedmiotem działalności Euroregionu jest wspieranie i realizacja współpracy polsko-czeskiej na obszarze regionów przygranicznych polskiego Śląska i czeskiego Śląska oraz Moraw w celu zmniejszenia negatywnego wpływu istniejącej granicy państwowej, zapewnienia równomiernego rozwoju obszaru przygranicznego na obu stronach granicy i tym samym umożliwienia płynnej integracji tego obszaru w ramach Unii Europejskiej.

W ramach współpracy polsko-czeskiej Euroregion przede wszystkim zajmuje się wspólnymi interesami w dziedzinie transgranicznej infrastruktury transportowej, wspólnymi problemami w dziedzinie środowiska naturalnego, wspiera rozwój transgranicznego ruchu turystycznego, współpracę między szkołami i młodzieżą po obu stronach granicy, rozwój kultury, edukacji i sportu po obu stronach swojego obszaru przygranicznego, dba o dziedzictwo społeczno-kulturalne, wspiera współpracę gospodarczą i handlową, wspólne planowanie rozwoju regionu przygranicznego, zapewnia promocję tego obszaru i spełnia inne zadania, którymi stara się przyczynić do zrealizowania celów Unii Europejskiej w dziedzinie europejskiej współpracy terytorialnej.

Żeby zapewnić działalność Euroregionu Silesia konieczne było utworzenie własnych sekretariatów, które pełniłyby funkcje organów wykonawczych obu stowarzyszeń tworzących euroregion. Pomimo trudnych początków, dzięki nadzwyczajnemu wsparciu, jakiego euroregionowi udzieliły miasta Opawa i Racibórz, a także dzięki wszystkim gminom i miastom członkowskim, które od początku uczestniczyły w finansowaniu działalności sekretariatów, udało się zbudować silne zaplecze personalne i techniczne. Oba sekretariaty mają obecnie do dyspozycji biura z własnym fachowym personelem, realizującym wszystkie konieczne zadania.

Na czele polskiego sekretariatu stoi dyrektor. Od kwietnia 2007 funkcję tą pełni Daria Kardaczyńska.

Na czele czeskiego sekretariatu stoi sekretarz. Od połowy 2000 roku funkcję tą pełni Jana Novotná Galuszková.