Ogólnie o Euroregionie Śląsk Cieszyński

Śląsk Cieszyński należał pierwotnie do Państwa Wielkomorawskiego. Przed 991 rokiem wszedł w skład Państwa Polskiego, by na przełomie lat 1289 i 1290 uzyskać status odrębnego Księstwa Cieszyńskiego, które już w 1327 roku stało się częścią Korony Czeskiej. Po wygaśnięciu dynastii piastowskiej w 1653 roku Księstwo przeszło na własność rodu Habsburgów. Stan ten trwał do momentu rozpadu Monarchii Austro – Węgierskiej w 1918 roku. Wówczas to między świeżo odrodzoną Polską i nowo utworzonym państwem – Czechosłowacją, zaistniał konflikt o jego terytorium, które zostało podzielone 28 lipca 1920 roku decyzją Rady Ambasadorów wielkich mocarstw na konferencji w Spa. Wtedy też na dwie części podzielone zostało miasto Cieszyn.

Utworzony 22 kwietnia 1998 r. Euroregion Śląsk Cieszyński – Tĕšínské Slezsko reprezentowany jest po stronie polskiej przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą w Cieszynie, po stronie czeskiej przez Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska z siedzibą w Czeskim Cieszynie, w skład którego wchodzą: Sdružení obcí Jablunkovska, Svaz obcí okresu Karviná a Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci.

Euroregion leży w obszarze przygranicznym południowej Polski oraz północno-wschodnich Czech, w bliskim sąsiedztwie Słowacji. Naturalną oś tych terenów tworzy rzeka Olza, nad którą leżą miasta Cieszyn i Český Těšín, stanowiące serce regionu.

Obszar Euroregionu jest niezwyle atrakcyjny pod względem krajoznawczym, wypoczynkowym i uzdrowiskowym. Dzięki doskonale rozwiniętej bazie turystycznej stwarza znakomite warunki do uprawiania wszelkich form turystyki.  

Działalność administracyjna Euroregionu polega na wspieraniu rozwoju lokalnego i regionalnego w obszarze przygranicznym, zwłaszcza w takich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego jak między innymi: 

 • wymiana doświadczeń i informacji;
 • rozwój turystyki, ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego;
 • współpraca w planowaniu przestrzennym;
 • współpraca w sferze gospodarczej i handlowej;
 • wymiana kulturalna i troska o wspólne dziedzictwo kultury;
 • współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu;
 • wspieranie rozwoju kultury, oświaty i sportu;
 • rozwiązywanie wspólnych spraw w dziedzinie transportu, komunikacji, łączności
  i   bezpieczeństwa obywateli;
 • rozwiązywanie wspólnych problemów ekologicznych i ochrona środowiska naturalnego.