WZMACNIAMY WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ NA RZECZ ROZWOJU POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO

2019-12-06

Transfer dobrych praktyk z innych granic to nieodłączny element działalności Stowarzyszenia „Olza”.

W 2019 roku kontynuowano wdrażanie systemowego przedsięwzięcia pn. „EURO-IN.NET. Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego”. Pomysł stworzenia EuroInstytutu został zaczerpnięty z pogranicza francusko-niemieckiego, gdzie w mieście Kehl założono Euro-Institut stanowiący modelowy ośrodek specjalizujący się w kształceniu ustawicznym i szkoleniach w ujęciu transgranicznym.

Ponadto w 2019 roku rozpoczęto realizację dwóch nowych projektów opartych na wymianie wiedzy i doświadczeń z innych regionów granicznych. Pierwszy z nich to „TEIN4citizens” wdrażany z programu „Europa dla obywateli” przez 9 parterów sieci TEIN (Transfrontier Euro-Institut Network), w tym Stowarzyszenie „Olza”. Drugim jest natomiast mikroprojekt „ProUE” realizowany z FM Programu Interreg V-A RCz-PL w Euroregionie Śląsk Cieszyński przez Stowarzyszenie „Olza” i Regionální sdružení územní spolupráce Těšínškého Slezska. Polega on na doskonaleniu działań promocyjnych i wzmacnianiu wizerunku Euroregionu na różnych poziomach współpracy transgranicznej m.in. dzięki dzieleniu się wiedzą w tym aspekcie z Eurodystryktem PAMINA. Warto zaznaczyć, że w ramach tej inicjatywy Stowarzyszenie „Olza” we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju RP oraz innymi instytucjami zorganizowało w Cieszynie piknik europejski promujący europejskie programy współpracy transgranicznej.